ระเบียบแนวปฏิบัติ

 

          1. งานธุรการ
              
1.1 งานสารบรรณ
              
1.2 งานประสานงานและให้บริการ
               1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
               1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
          2. งานข้อมูลสารสนเทศ

               2.1 งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
               2.2 งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
               2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
               2.4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          3. งานนโยบายและแผน
               3.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
               3.2 งานจัดทำแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               3.3 งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
               3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
               3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          4. งานวิเคราะห์งบประมาณ
               4.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
               4.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
               4.3 งานจัดสรรงบประมาณ
               4.4 งานบริหารงบประมาณ
          5 งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
               5.1 งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
               5.2 งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษา)
               5.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการตามดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          6. งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
               6.1 งานจัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(กพท).
               6.2 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน องค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา
               6.3 งานรวบรวมองค์ความรู้และมติจากการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.)

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved