พระราชบัญญัติ
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [คลิก]
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [คลิก]
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 [คลิก
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [คลิก]
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 [คลิก]
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 [คลิก]
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [คลิก]
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 [คลิก]
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 [คลิก]
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 [คลิก]
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [คลิก]
– พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 [คลิก]
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 [คลิก]
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 [คลิก]
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [คลิก]
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [คลิก]
– พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 [คลิก]
– พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 [คลิก]
– พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 [คลิก]
– พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 [คลิก]
– พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [คลิก]
– พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 [คลิก]
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 [คลิก]
– พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 [คลิก]
– พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [คลิก]
– พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [คลิก]
– พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [คลิก]
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 [คลิก]
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 [คลิก]
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [คลิก]

กฎกระทรวง
– กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 [คลิก]
– กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 [คลิก]
– กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2545 [คลิก]
– กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 [คลิก]
– กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546 [คลิก]
– กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547 [คลิก]
– กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 [คลิก]
– กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2547 [คลิก]
– กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 [คลิก]
– กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 [คลิก]
– กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554 [คลิก]
– กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 [คลิก]

Scroll to Top