No gift
banner web เขต
banner web เขต (1)
banner web เขต (3)
banner web เขต
387107063_636149265331162_7852848009925222093_n
เรียนดีมีความสุข
banner web เขต (3)
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ข่าวกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารี

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำ […]

อ่านต่อ >>

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายวุฒิชัย สาร […]

อ่านต่อ >>

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “งานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต12 คอง14) ประจำปี 2567”

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. นายศุภมิต […]

อ่านต่อ >>

แผนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา

อำเภอสตึก

โรงเรียนกลุ่มสตึก ๑ 

๑.บ้านสตึก

๒.อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

๓.บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

๔.บ้านคูขาด

๕.บ้านหนองบัวเจ้าป่า

๖.บ้านหนองม่วง

๗.บ้านหัวช้าง

๘.บ้านสระกอไทร

๙.บ้านยางน้ำใส

๑๐.บ้านดงยายเภา

๑๑.บ้านโคกก่อง

โรงเรียนกลุ่มสตึก ๒ 

๑.ชุมชนบ้านสะแก

๒.บ้านโนนค้อ

๓.บ้านโคกเมือง

๔.บ้านโนนสมบูรณ์

๕.วัดบ้านพลับ

๖.บ้านท่าเรือ

๗.บ้านสำโรงพิมาน

๘.บ้านท่าม่วง

๙.บ้านโนนยาง

๑๐.บ้านโนนธาตุ

โรงเรียนกลุ่มสตึก ๓

๑.บ้านร่อนทอง

๒.บ้านขาม

๓.บ้านหนองน้ำขุ่น

๔.บ้านกระทุ่ม

๕.ชุมชนบ้านดอนมนต์

๖.บ้านนาลาว

๗.บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์๑)

๘.บ้านจะหลวย

๙.บ้านปรือเกียน

๑๐.บ้านละกอ

๑๑.บ้านโคกสุพรรณโคกสุพรรณ

โรงเรียนกลุ่มสตึก ๔ 

๑.บ้านหนองดุม

๒.บ้านพงแขม

๓.บ้านหนองเชือก

๔.บ้านตาโหงก

๕.บ้านปากช่องสนามชัย

๖.บ้านปลัดมุม

๗.บ้านหนองนกเกรียน

๘.บ้านหนองแคน

๙.บ้านหนองปลาแดก

๑๐.บ้านเมืองแก

โรงเรียนกลุ่มสตึก ๕ 

๑. บ้านหนองแวง

๒. บ้านกระสัง

๓. บ้านทุ่งวัง

๔. บ้านหนองปุนสำโรง

๕. บ้านหนองยาง-หนองจาน

๖. บ้านหญ้าคา

๗. บ้านหนองครก

๘. บ้านทุ่งวัง สาขาโคกอะโตด ****

โรงเรียนกลุ่มสตึก ๖ 

๑. บ้านหนองกับ

๒. บ้านหนองหัวควาย

๓. บ้านหนองใหญ่

๔. วัดบ้านสวายตางวน

๕. บ้านตามา

๖. บ้านชุมแสง

๗. บ้านโคกสิงห์

๘. บ้านสระกุด

๙. บ้านเสม็ด

๑๐. บ้านหนองไผ่

อำเภอคูเมือง

โรงเรียนกลุ่มคูเมือง ๑

๑. วัดบ้านปะเคียบ

๒. บ้านดงย่อ

๓. บ้านแพ

๔. บ้านโจด

๕. วัดบ้านเบาน้อย

๖. บ้านโนนกลาง

๗. บ้านสระขี้ตุ่น

๘. บ้านโนนเพกา

๙.บ้านหนองบัวแดง

๑๐. บ้านวังปลัด

๑๑. บ้านหนองนางดำ

๑๒. บ้านหนองขุนพรม

๑๓. บ้านเขว้า

โรงเรียนกลุ่มคูเมือง ๒ 

๑. บ้านจิก

๒. บ้านดงเค็ง

๓. อนุบาลคูเมือง

๔. บ้านหนองหว้า

๕. บ้านหนองไทร

๖. ชุมชนบ้านหนองขมาร

๗. บ้านหนองติ้ว

๘. บ้านคูบอน

๙.บ้านกอกโคกวิทยา

๑๐. บ้านโสกแต้

๑๑. บ้านโคกใหญ่ 

โรงเรียนกลุ่มคูเมือง ๓ 

๑. บ้านหนองขวาง

๒. บ้านสระบัว

๓. วัดบัวทอง

๔. ไตรคามศรีอนุสรณ์

๕. บ้านโนนยานาง

๖. บ้านพรสำราญ  

โรงเรียนกลุ่มคูเมือง ๔ 

๑. บ้านโนนเจริญ

๒. บ้านปะคำดง

๓. บ้านตูม

๔. บ้านปะคำสำโรง

๕. วัดบ้านสำราญราษฎร์

๖. บ้านหนองกระทุ่ม

๗. บ้านหนองดุม

๘. บ้านสวายสอ

๙. บ้านหนองตาด

๑๐. บ้านหนองบัว    

โรงเรียนกลุ่มคูเมือง ๕ 

๑. บ้านคูบัว

๒. โนนมาลัยหัวฝาย

๓. บ้านหินเหล็กไฟ

๔. บ้านสาวเอ้

๕. บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

๖.บ้านหนองรัก

๗. บ้านตาหล่ำ

๘. บ้านสระปะคำถาวร

๙.บ้านโศกนาคท่าม่วง

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
 1. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  1.1 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 
  1.2 ปีงบประมาณ 2567
  1.3 ปีงบประมาณ 2566
 2. รายงานผลการกำกับ ติดตาม
  2.1 ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 1. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2567
  1.2 ปีงบประมาณ 2566
 2. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
  2.1 ปีงบประมาณ 2566
  2.2 ปีงบประมาณ 2565

ข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ข่าวกิจกรรม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

คลิกอ่านจดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
จดหมาย ข่าวสำนักงานเขต by สพป บุรีรัมย์ เขต 4

คลิกอ่านจดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว กรกฎาคม by สพป บุรีรัมย์ เขต 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายโดยผลการสอบแข่งขันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเกททั่วไปไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

เอกสารเผยแพร่

Scroll to Top