แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขต

 

  1. แผนการดำเนินงานประจำปี
   1.1 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567
   1.2 ปีงบประมาณ 2567
   2.3 ปีงบประมาณ 2566

  1. รายงานผลการกำกับ ติดตาม
   2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

 1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2566
  3.2 ปีงบประมาณ 2565
 
 
 
 

แผนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัด

อำเภอสตึก

โรงเรียนกลุ่มสตึก ๑ 

๑.บ้านสตึก

๒.อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

๓.บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

๔.บ้านคูขาด

๕.บ้านหนองบัวเจ้าป่า

๖.บ้านหนองม่วง

๗.บ้านหัวช้าง

๘.บ้านสระกอไทร

๙.บ้านยางน้ำใส

๑๐.บ้านดงยายเภา

๑๑.บ้านโคกก่อง

โรงเรียนกลุ่มสตึก ๒ 

๑.ชุมชนบ้านสะแก

๒.บ้านโนนค้อ

๓.บ้านโคกเมือง

๔.บ้านโนนสมบูรณ์

๕.วัดบ้านพลับ

๖.บ้านท่าเรือ

๗.บ้านสำโรงพิมาน

๘.บ้านท่าม่วง

๙.บ้านโนนยาง

๑๐.บ้านโนนธาตุ

โรงเรียนกลุ่มสตึก ๓

๑.บ้านร่อนทอง

๒.บ้านขาม

๓.บ้านหนองน้ำขุ่น

๔.บ้านกระทุ่ม

๕.ชุมชนบ้านดอนมนต์

๖.บ้านนาลาว

๗.บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์๑)

๘.บ้านจะหลวย

๙.บ้านปรือเกียน

๑๐.บ้านละกอ

๑๑.บ้านโคกสุพรรณโคกสุพรรณ

โรงเรียนกลุ่มสตึก ๔ 

๑.บ้านหนองดุม

๒.บ้านพงแขม

๓.บ้านหนองเชือก

๔.บ้านตาโหงก

๕.บ้านปากช่องสนามชัย

๖.บ้านปลัดมุม

๗.บ้านหนองนกเกรียน

๘.บ้านหนองแคน

๙.บ้านหนองปลาแดก

๑๐.บ้านเมืองแก

โรงเรียนกลุ่มสตึก ๕ 

๑. บ้านหนองแวง

๒. บ้านกระสัง

๓. บ้านทุ่งวัง

๔. บ้านหนองปุนสำโรง

๕. บ้านหนองยาง-หนองจาน

๖. บ้านหญ้าคา

๗. บ้านหนองครก

๘. บ้านทุ่งวัง สาขาโคกอะโตด ****

โรงเรียนกลุ่มสตึก ๖ 

๑. บ้านหนองกับ

๒. บ้านหนองหัวควาย

๓. บ้านหนองใหญ่

๔. วัดบ้านสวายตางวน

๕. บ้านตามา

๖. บ้านชุมแสง

๗. บ้านโคกสิงห์

๘. บ้านสระกุด

๙. บ้านเสม็ด

๑๐. บ้านหนองไผ่

อำเภอแคนดง

โรงเรียนกลุ่มแคนดง ๑ 

๑. บ้านยางทะเล

๒. บ้านซาดหัวหนองแคน

๓. วัดราษฎร์สามัคคี

๔. บ้านโนนกลาง

๕. อนุบาลแคนดง

๖. บ้านหนองการะโก

๗. บ้านกระทุ่มเครือ

๘. บ้านสระบัว

๙. บ้านงิ้ว

๑๐. บ้านหนองสรวงเมืองน้อย

โรงเรียนกลุ่มแคนดง ๒ 

๑. บ้านหนองหญ้าคา

๒. บ้านป่าหนาม

๓. บ้านขี้เหล็ก

๔. บ้านดงพลอง

๕. บ้านหัวฝาย

๖. บ้านขามพิมาย

๗. บ้านโคกสว่าง

๘. บ้านกระทุ่มจานสามัคคี

๙. บ้านตะแบงสามัคคี

อำเภอพุทไธสง

โรงเรียนกลุ่มพุทไธสง ๑ 

๑. อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)

๒. วัดท่าเยี่ยม

๓. บ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)

๔. บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)

๕. วัดสระบัว

๖. บ้านเป้า(สิทธิสารอุทิศ)

๗. วัดสุวรรณาราม

๘. ตงสิริราษฎร์อนุสรณ์

๙. วัดธรรมประสิทธิ์

โรงเรียนกลุ่มพุทไธสง ๒

๑. วัดหงษ์

๒. บ้านแคน

๓. วัดเทพรังสรรค์

๔. บ้านยางนกคู่

๕. บ้านเพียแก้ว

๖. บ้านดอนตูม

๗. บ้านซาดศึกษา

๘.วัดวงษ์วารี

โรงเรียนกลุ่มพุทไธสง ๓ 

๑. วัดโพธิ์

๒. บ้านบุ่งเบา

๓. วัดวรดิษฐ์

๔. ชุมชนบ้านหายโศก

๕. บ้านดอน

๖. บ้านข่อย

อำเภอนาโพธิ์

โรงเรียนกลุ่มนาโพธิ์ ๑ 

๑. อนุบาลนาโพธิ์

๒. บ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

๓. บ้านโศกกะฐิน

๔. วัดบุปผาราม

๕. วัดท่าเรียบ

๖. วัดสระทอง

๗. อมรสิริสามัคคี

๘. วัดพนมวัน

๙. วัดชัยสมพร

๑๐. บ้านคู

๑๑. สามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง         

โรงเรียนกลุ่มนาโพธิ์ ๒

๑. ชุมชนบ้านนาแพง

๒. วัดธาตุ

๓. วัดทรงสุวรรณ

๔. บ้านโนนตาล

๕. บ้านโคกกุง

๖. วัดฤๅษีสถิต

๗. วัดสิริมงคล

๘. สามัคคีเทพอำนวย

อำเภอคูเมือง

โรงเรียนกลุ่มคูเมือง ๑

๑. วัดบ้านปะเคียบ

๒. บ้านดงย่อ

๓. บ้านแพ

๔. บ้านโจด

๕. วัดบ้านเบาน้อย

๖. บ้านโนนกลาง

๗. บ้านสระขี้ตุ่น

๘. บ้านโนนเพกา

๙.บ้านหนองบัวแดง

๑๐. บ้านวังปลัด

๑๑. บ้านหนองนางดำ

๑๒. บ้านหนองขุนพรม

๑๓. บ้านเขว้า

โรงเรียนกลุ่มคูเมือง ๒ 

๑. บ้านจิก

๒. บ้านดงเค็ง

๓. อนุบาลคูเมือง

๔. บ้านหนองหว้า

๕. บ้านหนองไทร

๖. ชุมชนบ้านหนองขมาร

๗. บ้านหนองติ้ว

๘. บ้านคูบอน

๙.บ้านกอกโคกวิทยา

๑๐. บ้านโสกแต้

๑๑. บ้านโคกใหญ่ 

โรงเรียนกลุ่มคูเมือง ๓ 

๑. บ้านหนองขวาง

๒. บ้านสระบัว

๓. วัดบัวทอง

๔. ไตรคามศรีอนุสรณ์

๕. บ้านโนนยานาง

๖. บ้านพรสำราญ  

โรงเรียนกลุ่มคูเมือง ๔ 

๑. บ้านโนนเจริญ

๒. บ้านปะคำดง

๓. บ้านตูม

๔. บ้านปะคำสำโรง

๕. วัดบ้านสำราญราษฎร์

๖. บ้านหนองกระทุ่ม

๗. บ้านหนองดุม

๘. บ้านสวายสอ

๙. บ้านหนองตาด

๑๐. บ้านหนองบัว    

โรงเรียนกลุ่มคูเมือง ๕ 

๑. บ้านคูบัว

๒. โนนมาลัยหัวฝาย

๓. บ้านหินเหล็กไฟ

๔. บ้านสาวเอ้

๕. บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

๖.บ้านหนองรัก

๗. บ้านตาหล่ำ

๘. บ้านสระปะคำถาวร

๙.บ้านโศกนาคท่าม่วง

อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

โรงเรียนกลุ่มบ้านใหม่ฯ ๑ 

๑. บ้านหนองไผ่เบญจมิตร

๒. วัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)

๓. วัดหลักศิลา

๔. วัดสุคันธารมย์

๕. อนุบาลบ้านหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บำรุง)

๖. วัดศรีสุนทร

๗. วัดอิสาณ

๘. วัดไพรงาม

๙. บ้าน กม.ศูนย์

๑๐. จุฬางกูรวิทยา

โรงเรียนกลุ่มบ้านใหม่ฯ ๒ 

๑. บ้านหนองเรือ

๒.วัดเทพรังษี

๓. วัดเทพประดิษฐ์

๔. บ้านทองหลาง

๕. วัดสมณาวาส

๖. บ้านหนองสองห้อง(เทพผาประชานุกูล)

๗. วัดพลสุวรรณ

๘. วัดสระจันทร์

๙. วัดชายอรัญ

๑๐. บ้านกอกดอนพยอม

๑๑. บ้านโนนไฮ

Scroll to Top