banner web เขต (1)
No gift
banner web เขต (3)
banner web เขต
387107063_636149265331162_7852848009925222093_n
banner web เขต
previous arrow
next arrow
banner

ข่าวกิจกรรม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

การสัมมนา “การกำหนดแนวทางและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการส … การสัมมนา “การกำหนดแนวทางและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยก

อ่านต่อ >>

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ ลงพื้นที่ รร.ขนาดเล็ก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการส … สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ ลงพื้นที่ รร.ขนาดเล็ก Read More &ra

อ่านต่อ >>

ข่าวกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นางเพชรผกา เรืองอนันท์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายแ … ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read Mor

อ่านต่อ >>

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นายสุขสันต์ โสภาพูล ครูโรงเรียนบ้านเสม็ด อำเภอ … ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read Mor

อ่านต่อ >>

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

 1. โครงสร้างองค์กร
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
  2.1 ข้อมูลผู้บริหารองค์กร
  2.2 ข้อมูลบุคลากร
  2.3 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  2.4 คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.
 3. อำนาจหน้าที่
  3.1 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  4.1 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570
  4.2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
 5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงาน/การให้บริการ

 1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  1.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 5. บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการดำเนินงาน

 1. แผนการดำเนินงานประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2566
  1.2 ปีงบประมาณ 2565
  1.3 ปีงบประมาณ 2564
 2. รายงานผลการกำกับ ติดตาม
  2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2565
  3.2 ปีงบประมาณ 2564
  3.3 ปีงบประมาณ 2563

แผนการจ่ายงบประมาณประจำปี

 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
 2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  2.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2564
  3.2 ปีงบประมาณ 2563

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
 2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
  2.1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
  2.3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 9 เดือน
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565
  3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
  3.2 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 9 เดือน
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  4.1 ประจำปีงบประมาณ 2564
  4.2 ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 1. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2566
  1.2 ปีงบประมาณ 2565
  1.3 ปีงบประมาณ 2564
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  2.1 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2565
  3.2 ปีงบประมาณ 2564
  3.3 ปีงบประมาณ 2563

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 1.1 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
   และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
   ปีงบประมาณ 2565 และการวิเคราะห์ผล
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
   ปีงบประมาณ 2564
2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
  และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2565
  2.1 มาตรการ เรื่องการพัฒนาเรื่องการใช้ 
    ทรัพย์สินของราชการ
  2.2 มาตรการ เรื่องการพัฒนาด้านการเปิด
    เผยข้อมูลการดำเนินงานของ 
    สพป.เชียงใหม่ เขต 1
  2.3 มาตรการ เรื่องการป้องกันการทุจริต
  2.4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
    โปร่งใสของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
    7 ข้อและคำสั่งคณะกรรมการควบคุม
    มาตรการฯ
   2.4.1 มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   2.4.2 มาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   2.4.3 มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   2.4.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
   2.4.5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   2.4.6 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
   2.4.7 มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ
   2.4.8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผอ.สพป.บร.4 นำข้าราชการ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรมและธรรมาภิบาล

วันที่ 19 มิถุนายน 2566นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำ … ผอ.สพป.บร.4 นำข้าราชการ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรมและธรรมาภิบา

อ่านต่อ >>

นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00น.สำนักงาน … นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

อ่านต่อ >>

ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

อาสาสมัคร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก สนามที่ 17 “OR THAILAND GRAND PRIX 2023”

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผ … อาสาสมัคร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก สนามที

อ่านต่อ >>

นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สารุสุข, นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา ในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น.นายชวลิต เจนเจริญ ผู … นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ พร้อ

อ่านต่อ >>

ข่าวกิจกรรม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ประกาศรับย้าย-โอน-38-ค.2.1111ดาวน์โหลด

อ่านต่อ >>

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ-38-คดาวน์โหลด

อ่านต่อ >>
คลิกอ่านจดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
จดหมาย ข่าวสำนักงานเขต by สพป บุรีรัมย์ เขต 4

คลิกอ่านจดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

จดหมาย ข่าวโรงเรียน by สพป บุรีรัมย์ เขต 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
Scroll to Top