No gift
banner web เขต (1)
banner web เขต (3)
banner web เขต
387107063_636149265331162_7852848009925222093_n
เรียนดีมีความสุข
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ข่าวกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารี

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำ […]

อ่านต่อ >>

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายวุฒิชัย สาร […]

อ่านต่อ >>

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “งานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต12 คอง14) ประจำปี 2567”

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. นายศุภมิต […]

อ่านต่อ >>

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน
 1. โครงสร้างองค์กร
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
  2.1 ข้อมูลผู้บริหารองค์กร
  2.2 ข้อมูลบุคลากร
  2.3 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  2.4 คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.
 3. อำนาจหน้าที่
  3.1 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  4.1 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570
  4.2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
 5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  1.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 5. บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการดำเนินงาน
 1. แผนการดำเนินงานประจำปี
  1.1 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 
  1.2 ปีงบประมาณ 2567
  1.3 ปีงบประมาณ 2566
  รายงานผลการกำกับ ติดตาม
  2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2566
  3.2 ปีงบประมาณ 2565
แผนการจ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567
 2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  2.1 ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2567
  3.2 ปีงบประมาณ 2566
การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2567
 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2567
 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ
  4.1 ประจำปีงบประมาณ 2566
  4.2 ประจำปีงบประมาณ 2563
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567
 2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567
  2.1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
  2.3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 9 เดือน
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2567
  3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
  3.2 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 9 เดือน
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  4.1 ประจำปีงบประมาณ 2566
  4.2 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 1. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2566
  1.2 ปีงบประมาณ 2565
  1.3 ปีงบประมาณ 2564
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  2.1 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2565
  3.2 ปีงบประมาณ 2564
  3.3 ปีงบประมาณ 2563
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 1.1 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
   และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
   ปีงบประมาณ 2565 และการวิเคราะห์ผล
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
   ปีงบประมาณ 2564
2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
  และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2565
  2.1 มาตรการ เรื่องการพัฒนาเรื่องการใช้ 
    ทรัพย์สินของราชการ
  2.2 มาตรการ เรื่องการพัฒนาด้านการเปิด
    เผยข้อมูลการดำเนินงานของ 
    สพป.เชียงใหม่ เขต 1
  2.3 มาตรการ เรื่องการป้องกันการทุจริต
  2.4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
    โปร่งใสของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
    7 ข้อและคำสั่งคณะกรรมการควบคุม
    มาตรการฯ
   2.4.1 มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   2.4.2 มาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   2.4.3 มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   2.4.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
   2.4.5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   2.4.6 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
   2.4.7 มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ
   2.4.8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ข่าวกิจกรรม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

คลิกอ่านจดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
จดหมาย ข่าวสำนักงานเขต by สพป บุรีรัมย์ เขต 4

คลิกอ่านจดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว มิถุนายน by สพป บุรีรัมย์ เขต 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายโดยผลการสอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เอกสารเผยแพร่

Scroll to Top