คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

 1. นางกัญญ์ภชสร ภูดินทราย
 2. นางสาวธิดารัตน์ กาวไธสง
 3. นางสาวนริศรา คิดได้
 4. นายชัภัทร พัฒนะแสง
 5. นางจามรี ฟอร์ด

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 1. คู่มือการปฏิบัติงาน นางพรรณทิพย์ กะวัง
 2. คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวธนารัตน์ หมื่นภักดี
 3. คู่มือการปฏิบัติงาน นายธวัช
 4. คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสิฏิฐิณิศา ฉวีวงศ์
 5. คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวขวัญกมล ธะณีหงษ์
 6. คู่มือการปฏิบัติงาน นายศักดิ์ สืบเสระ
 7. คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวภาพร ชัยศิริ
 8. คู่มือการปฏิบัติงาน นางฉลวยพร พลสูงเนิน
 9. คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวรัชนี จินดาศรี

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 1. นายสนิท เกไธสง
 2. นายพนัส สุขหนองบึง
 3. นางสาวพิชญ์ชญามญญ์ พลรัตน์
 4. นางสาวบุญโรม ดอมไธสง
 5. นางสำเนียง ประนัดศรี
 6. นายสุริยา สาแก้ว
 7. นายวุฒินันทร์ พรนิคม
 8. นางพลอยชนก ภัชรโชตินนท์
 9. นางสาวยสวดี เนียงไธสง
 10. นายอาธร มากพูน
 11. นางสาวปิยะพร แจ่มใส

กลุ่มนโยบายและแผน

 1. นางสาวณัฐชยา ลิไธสง
 2. างเพชรผกา เรืองอนันท์สกุล
 3. นางปัณพร โมกไธสง
 4. นางสาวธิดารัตน์ จันทะกล
 5. นายสมัคร บุบผาสุข
 6. นายวรเชษฐ์ คุ้มแวง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. นางศรีอรุณ วิชชาพิณ
 2. นายอำนวย พงษ์อินทร์วงศ์
 3. นางกิ่งกาญน์ เยี่ยมรัมย์
 4. นายสิระพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร
 5. นางสาวจิรัชยา พลายงาม
 6. นางนาฎนภา จุลเกาะ
 7. นางภัชราภรณ์ บัวขาว
 8. นางสาวศุธดา การกระสัง
 9. นายทศพล โพธิขำ
 10. นางสาวนนทวรรณ พุสาโลนา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 1. นางดุจดาว ธำรงค์ประดิษฐ์
 2. นางสาวธารารัตน์ นาดี
 3. นางสาวสินีนาฎ วรรณทอง
 4. นายอภิวัฒน์ บุบผา
 5. นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ
 6. นางสาวอริตา อยู่สาโก
 7. นางสาวอรุณี จิตสม
 8. นางอารีย์ เชื้อจิตรนุกูล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. นายสมคิด จันนวล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. คู่มือการปฏิบัติงาน นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์
 2. คู่มือการปฏิบัติงาน นางรัติกาล คุ้มแวง

กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน

 1. นางสาวจิรารัตน์ ปักษา
 2. างเขมิกา ศิริวงศ์พานิช

Scroll to Top