คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

 1. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 1. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 2. คู่มือการปฏิบัติงาน นางพรรณทิพย์ กะวัง
 3. คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวธนารัตน์ หมื่นภักดี
 4. คู่มือการปฏิบัติงาน นายธวัช
 5. คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสิฏิฐิณิศา ฉวีวงศ์
 6. คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวขวัญกมล ธะณีหงษ์
 7. คู่มือการปฏิบัติงาน นายศักดิ์ สืบเสระ
 8. คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวภาพร ชัยศิริ
 9. คู่มือการปฏิบัติงาน นางฉลวยพร พลสูงเนิน
 10. คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวรัชนี จินดาศรี

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน

Scroll to Top