ผู้บริหารการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 นายบญถน มหาสาโร

นายบุญถิ่น มหาสาโร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
โทรศัพท์ 06-3254-4619
Line 0632544619
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  wut  
ดร.พิทักษ์ สมพร้อม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โทรศัพท์ 09-7041-0769
Line 0970410769
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โทรศัพท์ 09-3341-7909
Line 0933417909
E-mail
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


นายวุฒิชัย   สารุสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โทรศัพท์08-1469-0608
 Line 08-1469-0608
E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
         
         
         
         
         
         
         
 
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved