- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [คลิก]

พระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [คลิก]
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [คลิก]
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 [คลิก
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [คลิก]
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 [คลิก]
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 [คลิก]
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [คลิก]
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 [คลิก]
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 [คลิก]
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 [คลิก]
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [คลิก]
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 [คลิก]
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 [คลิก]
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 [คลิก]
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [คลิก]
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [คลิก]
- พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 [คลิก]
- พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 [คลิก]
- พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 [คลิก]
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 [คลิก]
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [คลิก]
- พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 [คลิก]
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 [คลิก]
- พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 [คลิก]
- พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [คลิก]
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [คลิก]
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [คลิก]
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 [คลิก]
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 [คลิก]
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [คลิก]

กฎกระทรวง
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 [คลิก]
- กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 [คลิก]
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2545 [คลิก]
- กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 [คลิก]
- กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546 [คลิก]
- กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547 [คลิก]
- กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 [คลิก]
- กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2547 [คลิก]
- กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 [คลิก]
- กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 [คลิก]
- กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554 [คลิก]
- กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 [คลิก]

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved