ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
4

[www.brm4.go.th]

                      กลุ่ม/หน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือราชการ
             
  stop close off 14465   ทุกกลุ่มงาน link   link
             
  file folder archive 14458
  กลุ่มอำนวยการ link   link
             
   people 14383   กลุ่มบริหารงานบุคคล link    link
             
   pen 14403   กลุ่มนโยบายและแผน link    link
             
   calculator 14445   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ link    link
             
   contact people 14393   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  link    link
             
   find locate search 14389   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  link    link
             
  type msg 14379   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  link    link
             
  rss 14381   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  link    link
             
  shield 14469   กลุ่มกฎหมายและคดี link    link
             
  phone 14402   หน่วยตรวจสอบภายใน -   link
             
  facebook   Facebook ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  link   -
             
  perfect ok 14437   ข่าวอำเภอ [สตึก] [แคนดง] [คูเมือง] [พุทไธสง] [บ้านใหม่ฯ] [นาโพธิ์]      
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved