"ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์"

        

   S 34766868 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.

     นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  โดยมีคณะอาจารย์ที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับนายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ปรึกษา  และศึกษานิเทศก์ ณ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

 

S 34766873 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 13303844 0

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved