สารบัญ

 

   
   
   

หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องการสร้างโลกใหม่ให้ช้าง จัดทำขึ้นตามข้อเสนอแนะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย  นำเสนอประเด็น องค์ความรู้ สั้น ๆ เผยแพร่ไปยัง ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสามารถอ่านและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาช่้างในท้องถิ่นของตนเอง  โดยได้จัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก แจกเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 500 เล่ม


ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

   
         

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved