Author name: ศุธดา การกระสัง

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ Read More »

Scroll to Top