การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗  

นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔   เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านการเงินการคลัง จากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้สามารถนำความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top