การประชุมการบันทึกคะแนนความสามารถด้านการอ่าน (RT)  และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 

    นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  มอบหมายให้นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานเปิดการประชุมการบันทึกคะแนนความสามารถด้านการอ่าน (RT)  และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2566  ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Scroll to Top