การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ให้โอวาทกับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา จำนวน 2 คน และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา จำนวน 5 คน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรายงานตัวนิสิต และรับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานทางการศึกษา ในครั้งนี้

Scroll to Top