สรุปผลการฝึกประการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา จำนวน 2 คน และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา จำนวน 5 คน โดยมี รศ.ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ อาจารย์นิเทศก์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปรึกษา พร้อมด้วย นายวุฒินันทร์ พรนิคม และนางพลอยชนก ภัทรโชตินนท์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม “ฮักกัน สุขใจ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Scroll to Top