สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สรุปผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา นักศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการสรุปผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์เขต 4, นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางพลอยชนก ภัทรโชตินนท์ ศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม “ฮักกัน สุขใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

Scroll to Top