การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

    นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

Scroll to Top