การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนากิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

     นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนากิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต ของ สพฐ.เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการใช้ระบบการเรียนรู้ และแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform)”

Scroll to Top