ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

    นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  พร้อมด้วยนายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  ผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม เพื่อรับฟังการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ

Scroll to Top