การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและจัดเรียงลำดับความสำคัญฯ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและจัดเรียงลำดับความสำคัญ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและจัดเรียงลำดับความสำคัญของโรงเรียนที่ประสงค์ของบประมาณไฟฟ้าและประปา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเสนอขอรับงบประมาณ งบดำเนินงาน รายารค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Scroll to Top