ที่ปรึกษา
การบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

    1. นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4                          ประธานกรรมการ                               
    2. นายวิทยา นนท์นภา รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองประธานกรรมการ      
    3. นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต
รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองประธานกรรมการ      
    4. นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองประธานกรรมการ      
  5. นายนิรัญ ขุมทอง
ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ      
  6.  นางศรีอรุณ วิชชาพิณ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ      
  7. นางสาวณัชญา  ลิไธสง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ      
  8. นางพรรณทิพย์ กะวัง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทร้พย์ กรรมการ      
  9. นายพนม ศรีนอก
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กรรมการ      
  10. นางภนิดา สังสีแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ      
  11. นางสาวจิรารัตน์  ปักษา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ      
  12. นายศุภมิตร  วัฒนานุสิทธิ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ      
  13. ดาบตำรวจสมร ไปนาวะดี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ      
  14. ประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกโรงเรียนสังกัด 20 กลุ่มโรงเรียน กรรมการ      
  14. ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด   กรรมการ      
  15. นายสมคิด จันนวล
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการและเลขานุการ      
           

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved