ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนแคนดง 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                               
        นายชาญศักดิ์ ศรเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกลาง
ประธานกลุ่มโรงเรียนแคนดง 1 
         
                                       
                                 
นายเข็มชาติ อนุไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางทะเล
  นายปรีชา ประเทืองไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
  นายสถิตย์ ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแคนดง
                                       
                                 
    นายบุญส่ง ชุ่มสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัว
     นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองการะโก
   นายบุญหนา ศรีลาดเลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ 
                                       
                                   
   นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน  
  นายกิตติชณณน์ จิตคติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว
    นางสาวชญาดา วิลัยฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย 
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved