ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่มงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

     nirun      

 

puntip
 

       Sriarun    
   นายนิรัญ  ขุมทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

   นางพรรณทิพย์  กะวัง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  นางศรีอรุณ วิชชาพิณ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
                         
     nudtiya        panida        สนท1    
   นางสาวณัฐชยา  ลิไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

    นางภนิดา  สังสีแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

    นายสนิท เกไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

 
                         
     jirarut              somkid    
     นางสาวจิรารัตน์  ปักษา
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

     นายศุภมิตร  วัฒนานุสิทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ
 

  นายสมคิด  จันนวล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

 
                         
                         
          นายบุญชู  จิตส่งเสริม
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
         
                         
                         

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved