ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์  1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายวราพงษ์ พรมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอมรสิริสามัคคี
ประธานกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1
     
                                 
                           
นายพิสิษฐ์ บุญรับจิรโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุปผาราม
  นายชิตพล เวินเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรียบ
  นายไพทูล รอดโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
                                 
                               
 นายสุพร้อม ออมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว
(เบญจคุรุราษฎร์บำรุง)

 
   นายอดิศักดิ์ กัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนมวัน
 
   นายกว้าง ไปหนี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยสมพร
 
                                 
                             
   นายวุฒิภัทร หาญธิติภูวดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์  
  นายสุเชษฐ สุนทรมนูกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระทอง
     นางสาวจรรยาพร นครแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 
         
       
  นายสงวน ศรีคุณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
 
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved