ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายปรัชญา พลพุฒินันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3
     
                                 
                           
นายสุรพล แสนลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
  นางมานิตย์ แสนยะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน
  นางน้ำค้าง โชยรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรดิษฐ์
                                 
                             
  นางจิณฑ์จุฑา ยุวรรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเบา
     

นายณัฐวัชต์ อุปพันธ์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อย

         
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved