อำนาจหน้าที่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

              1. ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
              2. ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
              3. ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
              4. ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
              5. ดำเนินการ เกี่ยวกับการลา ศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
              6. ศึกษา วิเคราะห์ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
              7. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
                  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
              8. ส่งเสริม อบรม พัฒนา ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
              9. ส่งเสริม สนับสนุน การฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
              10. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติ/อนุญาต การเดินทางไปราชการ ภายนอกจังหวัด หรือนอกเขตพื้นที่การศึกษา กรณีเขตพื้นที่การศึกษามีพื้นที่มากกว่าหนึ่งจังหวัด
                    สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาภายในสังกัด
              11. ดำเนินการร่วมกับหรือส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved