อัตลักษณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

โลโก้

 

    ผู้ร่างออกแบบแนวคิดในครั้งแรก  อ.แสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าว ครูเชี่ยวเชาญ โรงเรียนอนุบาลแคนดง จากนั้นเสนอต่อที่ประชุมคณะจัดทำแผนปฏิบัติการ ณ จังหวัดนครราชสีมา มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการออกแบบร่างโลโก้จนเสร็จสมบูรณ์ และ ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งวัง เป็นผู้จัดทำด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกจากต้นฉบับ จนแล้วเสร็จ  มีความหมายดังนี้

   

 

 

ความหมายของสัญลักษณ์  แทนดอกบัว ซึ่งอยู่บนสุด  "การศึกษาคือความเจริญงอกงาม"
ซึ่งออกแบบดอกบัวเป็นลายไทย


 

 

สัญลักษณ์  ความหมา่ย มีกลีบเลี้ยงของดอกไม้รองรับ  "การศึกษาต้องการจัดระบบการบริหารศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนดอกไม้ 4  ดอก คือ ดอกสุพรรณิการ์ หรือดอกฝ้ายคำ  สัญลักษณดอกไม้ของจังหวัดบุรีรัมย์
ที่พบเห็นเป็นส่วนมากในภูเขาพนมรุ้ง  ออกดอกสีเหลืองในหน้าแล้ง มีความเจริญงอกงามได้ดีในที่แห้งแล้ง

นั่นหมายความว่า การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องให้เด็กวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียน

 

 

 

 

ลายกนก  จำนวน 6 รูป ที่ล้อมรอบเอาไว้ ข้างละ 3 ความหมายก็คือ  เขตพื้นที่บริการจำนวน  6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสตึก อำเภอแคนดง อำเภอคูเมืิอง อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โดยมีหน่วยงาน องค์กรสนับสนุนเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ

 

 

สพป. เป็นอักษรของ สำนักงานเขตพื้นที่  ออกแบบตัวอักษร ให้ร้อยรัด เข้ากันกับโลโก้

 

 

 

ความหมายของกราฟิก :  บร  แทนอักษรย่อเขตพื้นที่การศึกษา และ เลข  ๔ แทน เขต 4  โดยมีกราฟิก หนังสือคั่นกลาง ให้ร้อยรัดกันไป นั่นมีนัยยะ ว่า  " สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่เขตบริการ  6 อำเภอ

 

 

แบบโลโก้

     
     
   

 (หมายเหตุ ไฟล์ภาพ มีรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อสะดวกในการนำไปใช้งาน และไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่จากต้นฉบับจริง)

 


สีประจำเขตพื้นที่การศึกษา
สีฟ้า

พระพุทธรูปประจำเขตพื้นที่การศึกษา
...............................................

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved