อำนาจหน้าที่ กลุ่มกฏหมายและคดี

 

               1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย

               2. ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

               3. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวิจัยและการตรวจพิจารณาวินัย

               4. ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

               5. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

               6. ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

               7. ดำเนินการเกี่ยวกับการคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ

               8. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ

               10. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved