ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์  1  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                           
           นายสิทธิพร ธรรมรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธารมย์
ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 
     
                                   
                             
นายทินกร ภาสตโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักศิลา
  ว่าที่ พ.ต.สงวน นนท์ธีระโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม. ศูนย์
  นางสาวคำพัน กำมุขโช
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
                                   
                             
    ส.อ.ทัสนา สุวรรณไตรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรงาม
   นายทานิน จันทะขาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
   
 นางกฤษณา เกลียววงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
 
                                   
                             
นางเกษร สมาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์  
นายนิมิต วิสาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอิสาณ
      นายศิวานนท์ สวยสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร
   
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved