ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 

        
       นายพนม  ศรีนอก    
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท
กศ.ม.(การประถมศึกษา)
   
               
               
           
นางเสมอจิตต์  ศรีนอก      นายสนิท  เกไธสง      นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา
ตำแหน่ง ศึกษา่นิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
    ตำแหน่ง ศึกษา่นิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
 กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
    ตำแหน่ง ศึกษา่นิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
               
               
ดร.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์       นายพนัส  สุขหนองบึง     นางสาวบุญโรม  ดอมไธสง  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก 
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
ค.ม.(หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
 
               
               
 นางสำเนียง ประนัดศรี      นางพลอยชนก  ทุนไธสง      นางสาวชมพูนุท  ทองปาน   
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 
               
             
      นางรัตติกา  คุ้มแวง        

   

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  

       
             
               

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved