ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนสตึก 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายสมพล อ่อนหนองหว้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลัดมุม
ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 4 
     
                                 
                           
นายวิเชียร บุญหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาแดก  
  นายมนตรี ชะบา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
 

นายชาตรี เชยรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองแก

                                 
                           
  นายสมพร อรุณโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเชือก
    นายทองคูณ สีสิ่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 
  นายสนอง เจริญศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโหงก
 
                                 
                           
   นายปริญญา สองสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม  
 นายวิเชียร เยียวรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน 
  นายคำภี โฉมสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงแขม
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved