สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : โรง่เรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31120
Contact Us : Facebook: สพป.บร.4  โทร. 044-689445 โทรสาร 044-689095

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

แผนที่ตั้ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved