ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายสมชาติ ปรึกไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา)
ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1
     
                                 
                             
นายธีรชัย แสวงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
  นายวัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระบัว
  นายบุุญธรรม พงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
                                 
                             
นายปิยะ พุทธเพาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
 (โอภาสประชานุกูล)
  นางสมหมาย ฝ่ายพลแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
 (วิชานนท์ประชานุกูล)
  นางสาวศศิพร รินทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า
 (สุทธิสารอุทิศ)
                                 
                             
  นางสาวละเอียด อาจทวีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
 นางเอี่ยมจิตร พวงไธสง
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาราม
         
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved