ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนสตึก 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง
ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 
     
                                 
                           
นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง
 นายประชุม อยู่เกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางหนองจาน
นายประสงค์ พวงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง
     
นายบรรจง พวงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง
นางชนารดี จารุสิทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก
นางสาวพัชรี จงใจงาม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าคา
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved