ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนสตึก 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
         นางเพลินจิตร นัดกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)
ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 1  
     
                                 
                             
นายธีทัต พุฒิธีรวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาด
  นายอนุชิต วรรณสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง
  นายธนพล จงปัตนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 
                                 
                           
นายสมพงษ์  กุลพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยายเภา
 
  นายสมพร บุ้งทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสตึก
     นางเสาวณี บ่อศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระกอไทร
                                 
                           
  นายชนะพล มะลิเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง
      นางพิสมัย อรุณโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ
(คุรุราษฎร์บำรุง)
      นางสมพร ศาลางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อง
 
                                 
                               
            นายคมกฤช นามบุดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้ำใส
           
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved