ติดต่อ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

    โทร.xxxxxxxxxx       
           
     http://www.facebook.com/.................      
           
    Line ID : ..............................      

 

 

 

กิจกรรม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

อำนาจหน้าที่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

               1. ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

               2. ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

               3. ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

               4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

               5. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายใน ประเทศหรือต่างประเทศ

               6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

               6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ระเบียบแนวปฏิบัติ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                 
         นายศุภมิตร  วัฒนานุสิทธิ์    
  ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
                   
                   
            นางสาวมนทิรา  ปานเพชร          
        ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ          
                   

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved