รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [คลิก]
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [คลิก]
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [คลิก]
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 [คลิก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [คลิก]
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 [คลิก]
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 [คลิก]
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [คลิก]
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 [คลิก]
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 [คลิก]
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 [คลิก]
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [คลิก]
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 [คลิก]
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 [คลิก]
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 [คลิก]
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [คลิก]
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [คลิก]
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 [คลิก]
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 [คลิก]
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 [คลิก]
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 [คลิก]
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [คลิก]
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 [คลิก]
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 [คลิก]
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 [คลิก]
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [คลิก]
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [คลิก]
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [คลิก]
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 [คลิก]
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 [คลิก]
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [คลิก]

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved