คู่มือการปฏิบัติงาน
(เอกสารทั้งหมดนี้สามารถค้นได้จากเมนู web link ดาวน์โหลดเอกสาร และ ระเบียบแนวปฏิบัติ ของแต่ละกลุ่มงาน)

เอกสารคู่มือกลุ่มอำนวยการ
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ [คลิก]
- คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [คลิก]
- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [คลิก]


เอกสารคู่มือกลุ่มนโบายและแผน
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน [คลิก]
- คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดตั้ง ยุบ หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [คลิก]


เอกสารคู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล [คลิก]

เอกสารคู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [คลิก]
- คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน [คลิก]
- คู่มือนักจิตวิทยาโรงเรียน [คลิก]
- คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข [คลิก]
- คู่มือการปฏิบัติงานโครงการหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [คลิก]

เอกสารคู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [คลิก]
- คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด [คลิก]

- แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก [คลิก]
- คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา
[คลิก]
- คู่มือแนวทางนิเทศภายใน(มีคิวอาร์โค้ด) [คลิก]


เอกสารคู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [คลิก]

เอกสารคู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [คลิก]
- คู่มือการขอมีเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติ [คลิก]
- คู่มือการขอมีเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติครูอาวุโส [คลิก]
- คู่มือการขอมีเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี [คลิก]

เอกสารคู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [คลิก]

เอกสารคู่มือกลุ่มกฎหมายและคดี
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี [คลิก]

เอกสารคู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน

- คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน [คลิก]

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved