วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 1/2563 กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 ณ หอประชุมโรงเรยนวัดบ้านปะเคียบ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการต้อนรับของ นายพัฒนา โททัสสะ ประธานกลุ่มโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1

       ในโอกาสเดียวกัน ประธานในพิธี ได้พบปะเพื่อนครู มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และนางสาวบุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ ดูแลรับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 พบปะเพื่อนครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

       กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 มีสถานศึกษาทั้งหมด 12 โรง ดังนี้ 1) โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 2) โรงเรียนบ้านแพ 3) โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 4) โรงเรียนบ้านวังปลัด 5) โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 6) โรงเรียนบ้านดงย่อ 7) โรงเรียนบ้านเขว้า 8) โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 9) โรงเรียนบ้านโนนกลาง 10) โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 11) โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม และ 12) โรงเรียนบ้านโจด ในปีงบประมาณ 2563 มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 รายดังนี้

       1. นายศรสิทธิ์ ปะโกติโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางดำ
       2. นางสมพร เรืองศรีชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าหนองบัวแดง
       3. นางนวรัตน์ ประเทืองไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลัด
       4. นายวิวัฒน์ บุญครอบ ครู โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
       5. นายประสบ เฉียดไธสง ครู โรงเรียนบ้านแพ
       6. นายประจักษ์ ปาสะนะ ครู โรงเรียนบ้านโจด
       7. นายวิจักร์ ชมเชย ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

       ประธานกลุ่มโรงเรียน พร้อมด้วยกรรมการกลุ่มชุดใหม่ แนะนำตัว พร้อมด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ต่อจากนั้นคณะกรรมการกลุ่มได้นำเสนอแผนงานโครงการกิจกรรมต่าง ๅ ของกลุ่ม และปิดประชุมกลุ่มตามลำดับ...###

 

ข่าว ;  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ admin 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ภาพ ;  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved