นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
 ประธานเปิดการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มอบนโยบายการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโอกาสของการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา  กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2563

       วันนี้(23 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1 และ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการต้อนรับของ นายวราพงษ์ พรมไธสง ประธานกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1 นายสุพจน์ ฝาคำ ประธานกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

       ประธานในพิธีได้พบปะเพื่อนครู มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ โครงการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายวิทยา นนท์นภา รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นางเสมอจิตต์ ศรีนอก และนายสนิท เกไธสง ศึกษานิเทศก์ ได้พบปะเพื่อนครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามลำดับ

 

        ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มในครั้งนี้ เป็นบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1 และ 2 จำนวน 20 โรง ประกอบด้วย

       กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1 จำนวน 11 โรง ดังนี้
1) โรงเรียนอมรสิริสามัคคี, 2) โรงเรียนวัดบุปผาราม , 3) โรงเรียนวัดท่าเรียบ, 4) โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง, 5) โรงเรียนบ้านเหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ), 6) โรงเรียนวัดพนมวัน, 7) โรงเรียนวัดชัยสมพร, 8) โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์, 9) โรงเรียนวัดสระทอง 10) โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) และ 11) โรงเรียนบ้านโศกกฐิน

       กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 2 จำนวน 9 โรง ดังนี้
1) โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 2) โรงเรียนวัดธาตุ 3) โรงเรียนวัดสิริมงคล 4) โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 5) โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 6) โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 7) โรงเรียนบ้านโนนตาล 8) โรงเรียนบ้านโคกกุง และ 9) โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย

        กลุ่มโรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มชุดใหม่ แนะนำบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

        กลุ่มโรงเรียนน ขอขอบคุณประธานในพิธี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่จัดเตรียมสถานที่ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ จากนั้น ประธานกลุ่มได้กล่าวสรุปและปิดการประชุมตามลำดับต่อไป...#
++++++++++++

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ admin 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ : #เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1 (อ.หัสดิน เป็นนวล) เครือข่ายไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ลิงก์ : https://drive.google.com/drive/folders/1TOkqiyEGq39WoCJfJvaOZz_hZQ7bcBFJ

 นายวิทยา นนท์นภา รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พบปะเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1และ 2

 

 

 

นางเสมอจิตต์ ศรีนอก และนายสนิท เกไธสง ศึกษานิเทศก์ พบปะเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1และ 2

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved