วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.) นายวิทยา นนท์นภา รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หลังใหม่) พร้อมด้วยนายเชิดชัย รักษาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 102 โรง
โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้

       1. การจัดวิ่งเพื่อหาทุนสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก มีการยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการเยียวยาผู้ที่สมัครวิ่ง คืนเงินให้แล้วเสร็จ โดยการตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครวิ่ง ตรวจสอบยอดเงินและดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนสมัครวิ่งให้ครบตามลำดับ

       2. การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานชมรม ชุดใหม่ ซึ่งจะหมดวาระ เดือนตุลาคม 2563 โดยการเลือกประธานชมรมฯ แทน นายธนพล จงปัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า มติที่ประชุุม เสนอนายชาติชาย พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง อำเภอคูเมือง เป็น ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
      3. นายชาติชาย พลอาษา ประธานชมรมฯ กล่าวขอบคุณต่อที่ประชุม และได้ชี้แจงและแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการดำเนินการภายใต้แนวคิด R_N O_NET ซึ่งประกอบด้วย RT, NT, O-NET ตามลำดับ
       4. ประธานชมรม ได้ชี้แจงการมอบหมายงานของคณะกรรมการชุดเก่าให้แล้วเสร็จต่อไป

ชมรมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการต่อไป...###

 

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Admin2 สพป.บร.4
ข้อมูล/ภาพ : ชาติชาย พลอาษา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved