การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 

S 8421733

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

   นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  โดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

       คณะกรรมการรับนักเรียนฯ ประกอบด้วย นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, นายสมพร บุ้งทอง ผอ.รร.อนุบาลสตึก, นายปิยะ พุทธเพาะ ผอ.รร.อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล), นางสาวทัศพร ปูมสีดา ผอ.รร.อนุบาลแคนดง, นางอร่ามศรี จงปัตนา ผอ.รร.อนุบาลทรัพย์ปัญญา, ร.อ.สมชาย สาลิง ผอ.รร.อนุบาลวันนานางภนิดา สังสีแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางดุจดาว ธำรงประดิฐ์ นักวิชาการศึกษา

S 8421737

S 8421698

S 8421705

S 8421706

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved