วันที่ 6 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น.

  นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนในสังกัด  ในการรับการประเมิน ITA Online  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ณ ห้องประชุมอาคารหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  

S 8372320

S 8372434

รูปภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100027944383010&set=a.922743848667086

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved