นายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางเสมอจิตต์ ศรีนอก นางณัจฉรียา อุทาโย และ นางพลอยชนก ทุนไธสง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ออกนิเทศติดตามผลการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ(Stand Alone) ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยนายทานิน  จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รายงานความพร้อม และผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามจุดเน้นการดำเนินงานทั้ง 8 ข้อ รวมทั้งการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และวิธีปฏิบัติที่ดีที่เป็นแบบอย่างได้  คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved