สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสำนักงานฯ และผู้มาติดต่อราชการ ดังนี้

บุคลากรในสำนักงาน

       1. ต้องติดป้ายชื่อตนเอง
       2. ต้องสวมหน้ากากอนามัย
       3. ต้องผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ
       4. ต้องล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
       5. ปฏิบัติตนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ผู้มาติดต่อราชการ
     1. ต้องสวมหน้ากากอนามัย
     2. ต้องผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ
     3. ต้องแลกบัตรประจำตัว
     4. ต้องลงทะเบียนการมาติดต่อราชการทุกครั้ง
     5. ต้องล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
     6. ปฏิบัติตนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

ข่าว/ภาพ : ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 
     
     
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved