สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา "อยู่ด้วยรัก จากด้วยใจ ตัวอยู่ไกล ใจผูกพัน"  ณ จังหวัดบึงกาฬ  

 

(5 กันยายน 2563) สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา "อยู่ด้วยรัก จากด้วยใจ ตัวอยู่ไกล ใจผูกพัน" ณ จังหวัดบึงกาฬ ให้กับผู้บริหารการศึกษาและผู่บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 21 ราย

          สมาคมผู้บริหารฯ โดย นายหาญ แถวนาชุม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารฯ ในครั้งนี้ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2563

         • ด้วยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 โดยจัดกิจกรรรมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องและผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สมาคมผู้บริหารฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทัศนคติที่ดี นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงาน และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความพูกพัน ของเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยเป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 192 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 206 คน


          • ในโอกาสเดียวกัน นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการฯ ในปีงบประมาณ 2563 ตลอดระยะเวลาในรับราชการ เป็นบุคลากรที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษา และบุคคลที่ทรงคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครูยุคใหม่ (Thailand 4.0) ในโอกาสวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ทุกท่านต้องพ้นจากภาระหน้าที่ทางราชการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะป็นพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาของชาติในฐานะผู้ทรงเกียรติแห่งวิชาชีพครูสืบไป...###

 

++++++++++++++
ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ admin 2

ลิงก์ภาพกิจกรรม :

แก่งอาฮง : https://photos.app.goo.gl/Zo9h3UmefGZibRPXA
อาหารเที่ยง ลานวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : https://photos.app.goo.gl/px72ENGWcdVVGpLRA
แข่งขันเปตอง : https://photos.app.goo.gl/WQekyrRdVZ8fZ8op8
มุทิตาจิต (กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ) : https://photos.app.goo.gl/LyK8MkkY9ZwpirHg6
การแสดงบนเวที : https://photos.app.goo.gl/bVQwocxdpZgLuh5SA
สบายดี@บึงกาฬ (ตอนเช้า) : https://photos.app.goo.gl/F3SA84vijWUdp96W7
สังสรรค์ (โต๊ะอาหาร)!!! : https://photos.app.goo.gl/RL4b99ky9vshei2ZA
วัดภูทอก หินสามวาฬ บึงโขงหลง :

 

 

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธี

 

 

 การแสดงของผู้บริหารสตรีหญิง สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  

 

 พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้บริหารการศึกษา - ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 

 นายหาญ แถวนาชุม  นายกสมาคมผู้บริหาร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุรราชการ

 

 

ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ณ จังหวัดบึงกาฬ


 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved