1. ประเมน ผอ.ใหม วนท 3 ก.ค. 63

                    วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๒ คณะ ได้ดำเนินการออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ (๖ เดือนแรก) สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ ราย

                    โดยแบ่งการประเมินฯ ออกเป็น ๒ วัน วันละ ๒ คณะ คณะละ ๒ ราย ดังต่อไปนี้

                    คณะกรรมการประเมินฯ คณะที่ ๑ ประกอบด้วย

                         นายศักดา จันทร์ฝอย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  ประธานคณะกรรมการ

                         นายสิทธิพร ธรรมรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์  กรรมการ

                         นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสระจันทร์  กรรมการ

                         นางเพลินจิตร นัดกล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)  กรรมการ

                         นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ

                    คณะกรรมการประเมินฯ คณะที่ ๒ ประกอบด้วย

                         นายพิทักษ์ สมพร้อม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  ประธานคณะกรรมการ

                         นายวราพงษ์ พรมไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี  กรรมการ

                         นายสุพจน์ ฝาคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต  กรรมการ

                         นางสาวทัศพร ปูมสีดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา  กรรมการ

                         นายเล็ง พยุงแสนกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ

                    ผู้เข้ารับการประเมินฯ คณะที่ ๑ (จำนวน ๒ ราย) ประกอบด้วย

                         ๑. นายปริญญา สองสีดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองดุม อำเภอสตึก

                         ๒. นายคมกฤช นามบุดดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางน้ำใส อำเภอสตึก

                    ผู้เข้ารับการประเมินฯ คณะที่ ๒ (จำนวน ๒ ราย) ประกอบด้วย

                         ๑. นายอดิศักดิ์ กัลยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดพนมวัน อำเภอสตึก

                         ๒. นายสุเชษฐ สุนทรมนูกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสระทอง อำเภอสตึก


จดหมายขาว ลงหนาเวบ 13  จดหมายขาว ลงหนาเวบ 14
                    วันที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)

                          คณะที่ ๑ โรงเรียนที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม อำเภอสตึก 

                          คณะที่ ๑ โรงเรียนที่ ๔ โรงเรียนบ้านยางน้ำใส อำเภอสตึก

                          คณะที่ ๒ โรงเรียนที่ ๓ โรงเรียนวัดพนมวัน อำเภอนาโพธิ์ 

                          คณะที่ ๒ โรงเรียนที่ ๔ โรงเรียนวัดสระทอง อำเภอนาโพธิ์

ภาพ/ข่าว นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved