"พสน.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ในวันลอยกระทง"
S 6611116
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
   พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดย นายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นางภนิดา สังสีแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการตัดการศึกษา, นางดุจดาว ธำรงค์ประดิษฐ์, นางธารารัตน์ ทองดีเวียง, นางสาวสินีนาฎ วรรณทอง นักวิชาการศึกษา และนางสาวธิดารัตน์ กาวไธสง นักประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติภารกิจส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในวันลอยกระทง ณ ลานบึงสระบัว อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
 
S 6611052
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved