วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมคณะผู้บริหาร  นำบุคลากรในสังกัดดำเนินกิจกรรม 5 ส.  เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน  ให้เกิดความสะอาด  เรียบร้อย  ถูกสุขลักษณะ  สร้างบรรยากาศให้น่าปฏิบัติงาน

 

S 5357856

S 5357709

S 5357879

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved